Villa vlog

VILLA VLOG Bovenop de actualiteit Naast de Schoudercom-app en de activiteitenkalender heeft OBS Villa Vlinderhof een eigen Facebook en Instagram account. Zo ben je altijd snel op de hoogte van de laatste rages, nieuwtjes en wetenswaardigheden. Sluit je aan en volg Facebook en Instagram. Klik hier om naar de Villa vlog te gaan.

Verlofaanvraag

REGELS VERLOF EN VERZUIM Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus niet zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof dient u in alle gevallen, bij voorkeur zes weken voorafgaand […]

Ziekmelden

GEEF ZIEKTEMELDING TIJDIG DOOR Afwezigheid van uw kind vóór 8.30 uur melden Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u om uw kind voor schooltijd via Schoudercom ziek te melden. Wilt u een toelichting geven bij de absentiemelding, dan kunt u een bericht voor de leerkracht achterlaten in Schoudercom. Deze neemt dan waar nodig contact […]

Protocollen

AFSPRAAK IS AFSPRAAK Protocollen OBS Villa Vlinderhof bieden helderheid Om voor iedereen duidelijkheid te scheppen, worden er binnen de school heldere afspraken gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Op OBS Villa Vlinderhof maken we de afspraken […]

Schoudercom ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET DE SCHOUDERCOM-APP Ouderparticipatie Onderwijs geeft vorm aan actieve samenwerking met ouders, zodat onderwijs en opvoeding elkaar kunnen aanvullen. De betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind(eren) is essentieel en wij werken aan een optimale afstemming van de wederzijdse verwachtingen tussen ouders en schoolteam. Altijd goed geïnformeerd Goede […]

Schooltijden

ELKE DAG OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden Een vlotte binnenkomst van alle leerlingen zorgt ervoor dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Vanaf 8.20 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de kinderen naar binnen. Om 8.30 uur beginnen de lessen. Op OBS Villa Vlinderhof wordt gebruik gemaakt van het continurooster. Dit betekent dat de […]

Schoolgids

DOWNLOAD DE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids van OBS Villa Vlinderhof staat alle belangrijke informatie over de school. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof, klachten, e.d. U kunt de schoolgids als pdf-bestand downloaden. Klik hier […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN VRIJE DAGEN Schoolvakanties In dit schooljaar zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 22 oktober tot en met 30 oktober 2022 Kerstvakantie 24 december 2022 tot en met 8 januaari 2023 Voorjaarsvakantie 18 februari tot en met 26 februari 2023 Paasmaandag 10 april 2023 Meivakantie 22 april tot en met 7 […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS Villa Vlinderhof worden weergegeven in de digitale kalender in de Schoudercom-app. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven. Eens per jaar ontvangen alle ouders deze activiteitenkalender op papier. Klik hier om in te loggen op Schoudercom-app.

Medezeggenschapsraad

SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL Medezeggenschapsraad OBS Villa Vlinderhof De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. […]