Openbaar onderwijs is elkaar ontmoeten

OBS Villa Vlinderhof is een openbare basisschool met een heldere onderwijsvisie. Alle kinderen voelen zich welkom, ongeacht godsdienst, milieu of politieke overtuiging van de ouders. We gaan er dan ook vanuit dat iedereen, ondanks verschillende overtuigingen, begrip en respect heeft voor de ander. Openbaar onderwijs maken we samen met elkaar.

Cognitieve en sociale ontwikkeling

OBS Villa Vlinderhof hanteert het leerstofjaarklassensysteem, met aandacht voor het individuele kind waarbij uitgegaan wordt van de onderwijsbehoeften van de groep. De leerlingen krijgen de kans zich cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Op cognitief vlak zijn lezen, taal, rekenen en studievaardigheden o.a. van belang. Wat betreft sociale en emotionele ontwikkeling wordt er veel aandacht besteed aan de vorming van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.

Creativiteit en talent krijgt alle ruimte

Optimale ontwikkeling stopt echter niet bij kennis alleen. We vinden het belangrijk dat de leerlingen zich ook op cultureel, creatief en motorisch ontwikkelen. Om elk kind zo goed mogelijk te stimuleren in zijn ontwikkeling, nemen het zelfstandig verwerven en verwerken van de leerstof en vaardigheden een belangrijke plaats in. Dit wordt mogelijk gemaakt door de leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving te bieden. OBS Villa Vlinderhof biedt een prettig klimaat voor kinderen, leerkrachten en ouders. De leerlingen ervaren een uitdagende omgeving waarin ze zich thuis voelen. In Villa Tijd krijgt creativiteit en talent alle ruimte!

Bewegingsonderwijs met de buurtsportcoach

Bewegen bevordert de gezondheid, maar is vooral leuk en ontspannend. Jonge kinderen leren hun wereld kennen door te bewegen en te spelen, maar ook om met elkaar samen te spelen en samen te werken. Villa Vlinderhof beschikt over een goed gefaciliteerd inpandige speel- en gymzaal. De groepen 1 t/m 8 krijgen twee gymlessen per week, grotendeels verzorgd door de buurtsportcoaches. Daarnaast doen we regelmatig mee aan sportinitiatieven zoals jeugdavondvierdaagse (vrijblijvend) en workshops door verenigingen.

AANSLUITEN BIJ DE MOGELIJKHEDEN VAN HET KIND

Onderwijs is maatwerk

Bij maatwerk staan de onderwijsbehoeften centraal. Afhankelijk van het leerdoel wordt gekeken welke leerlingen al snel aan de slag kunnen, welke leerlingen van start kunnen na de basisinstructie en welke leerlingen verlengde instructie of juist méér uitdaging nodig hebben. Dit maatwerk wordt breed ingezet en beperkt zich niet alleen tot een enkele les.

Sommige kinderen kunnen, naast de ondersteuning die ze van de leerkracht krijgen, nog een extra boost gebruiken. In overleg met de intern begeleider wordt dan besloten dat deze leerlingen in aanmerking komen voor tijdelijk ‘Villa Boost’ op een specifiek vakgebied. OBS Villa Vlinderhof beschikt over veel onderwijsexpertise in eigen huis en kan daarnaast ook de lees-, reken- en/of gedragscoördinator inzetten om kinderen extra te ondersteunen.

Meer- en hoogbegaafde leerlingen

OBS Villa Vlinderhof signaleert ook leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, begaafdheid en hoogbegaafdheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid. Samen met de talentcoördinator, intern begeleider en leerkracht wordt bekeken of er vervolgstappen ondernomen moeten worden. Leerlingen die er cognitief, maar ook emotioneel, aan toe zijn, worden extra uitdagingen aangeboden.

Compacten en verrijken

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen is er Villawerk. In veel gevallen is er sprake van aanpassing van de leerstof en leertijd. De leerlingen worden aan de hand van hun specifieke onderwijsbehoeften in principe binnen de eigen groep begeleid, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Het kan ook zijn dat er Villawerk plaatsvindt buiten de groep. Tijdens deze momenten worden de kinderen uitgedaagd op het gebied van leren leren en executieve vaardigheden als structuur, plan van aanpak, doorzettingsvermogen, zelfreflectie en eisen stellen. De begeleiding van het leerproces wordt altijd teruggekoppeld naar de leerkracht om daarmee een doorgaande lijn te waarborgen.

Voor de leerlingen vanaf groep 5 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Plusklas van Bravoo. Hiervoor zijn criteria opgesteld welke beschreven staan in het Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid van Bravoo. Een toelatingscommissie bepaalt of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria, zodat de leerling al dan niet geplaatst kan worden.