ALLE OGEN GERICHT OP ONDERWIJSKWALITEIT SAMEN MET MR

Hoge kwaliteitsnorm waarborgen

Kwaliteitszorg op OBS Villa Vlinderhof is het geheel van een samenhangend beleid, concrete doelstellingen en goed management om de benodigde acties en controles uit te voeren, waarmee we als school de gewenste kwaliteit leveren en ook voortdurend kunnen verbeteren. Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan kwaliteit van het onderwijs op school noodzakelijk: het formuleren van het juiste beleid, de juiste dingen doen en op de juiste manier evalueren of we als school bereikt hebben wat we ons als doel gesteld hebben.

Inrichting van kwaliteitszorg

Hiervoor maken we gebruik van de instrumenten van WMKPO. In een schoolplancyclus van 4 jaar wordt 1 keer een totale schooltevredenheidspeiling afgenomen onder ouders van alle leerlingen, leerlingen van groep 6 t/m 8 en teamleden. Zo meten we planmatig de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie. Dit onderzoek wordt aangevuld met de gegevens vanuit de onderwijsinspectie, het leerlingvolgsysteem, risico-inventarisatie & evaluatie en bestuur en is medebepalend voor de ontwikkeling voor de komende schoolplanperiode en bijstelling tijdens deze cyclus. In de MR wordt deze informatie besproken.

Samen werken aan Villa Kwaliteit

Op OBS Villa Vlinderhof wordt structureel gewerkt aan onderwijsvernieuwingen. Alle leerkrachten maken daarom onderdeel uit van een ontwikkelteam. Deze ontwikkelteams krijgen gerichte opdrachten waarin situatie, taken en activiteiten helder omschreven worden. De opbrengsten van de ontwikkelteams worden verzameld in het kwaliteitshandboek van OBS Villa Vlinderhof. Op deze manier creëren we draagvlak binnen het team en zijn we continu met elkaar in ontwikkeling.

Monitoren onderwijsresultaten

Alle onderwijsresultaten worden, zowel op sociaal, emotioneel als op cognitief gebied, nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd. Aan het einde van de basisschoolperiode willen we de leerlingen immers een goedgevulde rugzak met vaardigheden en kennis kunnen meegeven. In groep 8 maken de leerlingen de Cito Eindtoets. Deze toets meet de leerresultaten van ieder kind in taal, rekenen en studievaardigheden. Het gemiddelde van alle leerresultaten van de leerlingen in groep 8 bij elkaar, is het resultaat van de school. Het eindresultaat van alle scholen in Nederland ligt tussen de 500 en 550. De grafiek laat zien dat OBS Villa Vlinderhof de afgelopen 5 jaar steeds bovengemiddeld heeft gescoord.

Rapport onderwijsinspectie

OBS Villa Vlinderhof is in februari 2016 bezocht door de onderwijsinspectie.

Klik hier voor het inspectierapport.