PROFESSIONALS VOORTDUREND IN ONTWIKKELING

Leerkrachten in ontwikkeling

Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, verdienen kinderen goede leerkrachten. Daarom zijn niet alleen de leerlingen, maar ook de professionals binnen onze organisatie continu in ontwikkeling. Dankzij het integraal personeelsbeleid kunnen leerkrachten uitstekend hun werk doen. Hierbij worden de kennis en vaardigheden van de leerkrachten steeds afgestemd op het onderwijs en de zorg voor de kinderen. Leerkrachten kunnen zich op stichtingsniveau ontwikkelen door scholing te volgen middels de Bravoo Ontwikkel Campus. Daarnaast worden de leerkrachten, net als de ouders en leerlingen, direct betrokken bij de ontwikkeling van de school.

De ontwikkeling van alle professionals op OBS Villa Vlinderhof wordt gevolgd door middel van klassenbezoeken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.
Deze worden afgenomen door de bouwcoördinatoren en de directeur.

Stimuleren van zelfverantwoordelijkheid

Zelfverantwoordelijkheid is een belangrijke kernwaarde binnen het onderwijs op OBS Villa Vlinderhof. De leerlingen wordt geleerd om zelf keuzes te durven maken. Ze worden meegenomen in hun eigen onderwijsleerproces, waarbij ze leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en handelen. Aan de hand van haalbare doelen wordt hier gericht naartoe gewerkt. Leerkrachten geven hierop feedback en maken gebruik van coaching, sturing en begeleiding om kinderen steeds meer te stimuleren zich zelf te ontwikkelen.

Groepsdoorbrekend werken inspireert

Eén van de krachten van een grote school is de mogelijkheid om groepsdoorbrekend te werken. De lessen worden dan niet alleen in de eigen klas gegeven, maar hierbij worden de leerlingen bewust gemixt met andere groepen van hetzelfde leerjaar. Zo is er wekelijks een circuit waarbij er gewerkt wordt aan creatieve vakken, techniek of educatieve reken- en taalspelletjes. Hierbij worden leerlingen van hetzelfde leerjaar verdeeld over de verschillende groepen. Zo leren ze andere kinderen kennen, maar ook andere leerkrachten. Dit versterkt de onderlinge samenwerking.

Groep 8 Academy

In de groepen 8 wordt extra aandacht besteed aan een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Deze groepen hebben een eigen leerkracht, maar werken bij cognitieve hoofdvakken zoals rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden in niveaugroepen. Ze worden aan de hand van onderwijsbehoeften en leerresultaten verdeeld in verschillende groepen.

Op deze manier ervaren bovenbouwleerlingen hoe het is om met een groep les te krijgen op hetzelfde niveau en ervaren ze wisselingen van leerkrachten. Deze aanpak sluit goed aan op het voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar wordt er op vaste momenten geëvalueerd en bekeken of de groepen nog passend zijn. Eigenaarschap van kinderen is belangrijk, dus worden de kinderen meegenomen in het proces. De leerlingen bespreken met de leerkracht wat passend is bij hun onderwijsbehoeften.