INSPIREREND OPENBAAR ONDERWIJS IN DRIESSEN

Samen verantwoordelijk voor elkaar

Op OBS Villa Vlinderhof wordt gewerkt vanuit een heldere onderwijsvisie. In deze visie is ieder kind uniek en heeft elk kind zijn eigen talent. Door juist op de diverse leerstijlen van de leerlingen in te spelen, wordt steeds gezorgd voor veel succeservaringen, welke zorgen voor zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen. Kinderen wordt geleerd om zelfstandig taken uit te voeren en deze goed te plannen. Ook krijgen ze de keuze aan eigen leerdoelen te werken en te reflecteren op eigen werk en planning. Vertrouwen in eigen kunnen wordt gestimuleerd door het stellen van hoge eisen en het hebben van hoge verwachtingen, afgestemd op ieder individu.

Kinderen gaan met veel plezier naar school

Samen werken we eraan dat uw kind elke dag met veel plezier naar school gaat, lekker in zijn vel zit en op een plezierige manier met leerkrachten en klasgenoten kan omgaan. Dit vormt uiteindelijk de basis voor ontwikkeling en leren.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS Villa Vlinderhof en de inspectieverslagen. Ga naar www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

LEERLINGEN KRIJGEN ALLE RUIMTE

Uw kind wordt gezien op OBS Villa Vlinderhof

We zijn enorm trots op onze leerlingen en we kijken liefdevol naar ieder kind. Op OBS Villa Vlinderhof voelt iedereen zich veilig en geborgen. Kinderen worden écht gezien. Dit doen we door de leerlingen positief te benaderen, een duidelijke structuur te bieden en heldere afspraken te maken. Kinderen verlangen tenslotte naar een schoolomgeving waar ze zichzelf kunnen zijn.

Vijf kernwaarden staan centraal op OBS Villa Vlinderhof:

Samen

Samenwerken maakt sterk

 • Goed onderwijs kunnen we alleen geven als we optimaal samenwerken: intern met alle leerlingen en onze collega’s. Extern met onze ouders/verzorgers en betrokken instanties.
 • Om goed te kunnen samenwerken als team moeten we elkaar kennen: onze sterktes, talenten en specialisaties, maar ook onze zwaktes en onmogelijkheden. Interne communicatie en scholing zijn van groot belang.
 • Om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen, is een goede relatie tussen de school en ouders/verzorgers essentieel. Communicatielijnen zijn kort en verlopen informeel/formeel, mondeling/schriftelijk en individueel/gezamenlijk. Ons gezamenlijke doel is altijd het belang van het kind.
 • In de groepen is structureel aandacht voor samenwerken, o.a. met behulp van coöperatief leren. We leren onze kinderen dat we elkaar nodig hebben voor onze groei en ontwikkeling.
 • Om een team te vormen, zorgen we dat we als school samen dezelfde koers varen. Om een gedragen koers te varen, wordt input gevraagd vanuit leerlingen, het team en ouders/verzorgers.
 • De kracht van onze school wordt versterkt in de verschillende bouwen, met een intensieve samenwerking tussen de parallelgroepen.

Gelijkwaardigheid

Iedereen kan zichzelf zijn

 • Als school vinden wij het van groot belang dat iedereen zichzelf kan en mag zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt, iedereen is gelijkwaardig.
 • We gaan op een respectvolle, gelijkwaardige manier met elkaar om. Met leerlingen, collega’s, ouders en externen.
 • Om gelijkwaardigheid te realiseren staan we open voor elkaars perspectieven en onderhouden we een open communicatie.
 • Vanuit vertrouwen wordt er gewerkt aan een constructieve (werk)relatie.

Zelfverantwoordelijkheid

Verantwoordelijk voor elkaar

 • Leerkrachten leerlingen kinderen om eigen keuzes te (durven) maken.
 • Leerlingen worden meegenomen in hun eigen onderwijsleerproces, waarbij ze leren om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk en handelen. Daarbij wordt feedback gegeven op het proces en het product.
 • Leerkrachten maken gebruik van coaching, sturing en begeleiding om kinderen steeds meer zelf te laten ontwikkelen.
 • Als school zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor goed, fundamenteel onderwijs in een veilige speel- en leeromgeving. Op schoolniveau, bouwniveau en klassenniveau werken we hier dagelijks aan.
 • Autonomie wordt gewaardeerd en gestimuleerd, om samen verantwoordelijkheid te dragen en uit te stralen.
 • Iedereen is een schakel in het geheel en is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag. Zowel leerlingen, collega’s, ouders als externen.
 • We zijn als school een professionele, lerende organisatie, waarbij een open cultuur van belang is. Elkaar feedback geven en met elkaar in gesprek gaan, zijn belangrijke aspecten om ons dagelijks bewust van te zijn.

Groei

Trots op eigen ontwikkeling

 • Wij bieden als school maatwerk, passend binnen alle mogelijkheden, waarbij wordt gekeken naar kansen en talenten.
 • Om leerlingen te laten groeien, werken we aan een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen rondom de ontwikkeling van de leerling.
 • Om te kunnen groeien, is er zorg en aandacht nodig. Als school bieden wij die zorg en aandacht voor iedere leerling.
 • Om leerlingen te kunnen laten groeien, staat het welbevinden centraal. Dit is een belangrijke voorwaarde waar vanaf het begin van het schooljaar intensief aan wordt gewerkt.
 • Niet alleen de groei van leerlingen is van belang, maar ook de groei van collega’s. Professionalisering heeft een belangrijke plaats in onze kwaliteitszorg.
 • Om nog beter aan te sluiten op de individuele onderwijsbehoeften, wordt er in groep 8 deels groepsdoorbrekend gewerkt.

Ambitieus

Durf te dromen, denken, doen

 • Als school zijn we ambitieus en continu bezig met kwaliteitsverbetering, o.a. door middel van ontwikkelteams.
 • We leren en stimuleren onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, in een veilig pedagogisch klimaat met een rijke leeromgeving.
 • Als school streven we er naar om alle kinderen uit de omgeving van de school, een passende plaats te kunnen bieden.
 • We maken gebruik van expertise binnen en buiten onze school, om leerlingen en collega’s te ondersteunen en te laten ontwikkelen.
 • We stellen hoge doelen aan ons onderwijs en volgen de leeropbrengsten nauwgezet. Leeropbrengsten worden uitgebreid geanalyseerd en geëvalueerd om te blijven zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.