SAMEN VERANTWOORDELIJK VOOR DE SCHOOL

Medezeggenschapsraad OBS Villa Vlinderhof

De medezeggenschapsraad denkt en praat mee over het schoolbeleid en bestuurlijke zaken en adviseert hierin de school. Voor een aantal directie- en of bestuursbeslissingen heeft de MR het recht al dan niet met het voorstel in te stemmen, dan wel een advies hieromtrent uit te spreken. Hoe dit precies, volgens de wet, geregeld is, staat in het MR-reglement. Ouders die zelf willen meepraten en meebeslissen over de school kunnen deelnemen aan de MR. Dat geeft u invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

In het belang van team, ouders en leerlingen

De MR bestaat uit vijf ouders en vijf leerkrachten. De directeur vertegenwoordigt het bevoegd gezag en is adviserend lid. De oudergeleding van de MR wordt door alle ouders van de school gekozen. De teamgeleding van de MR wordt door het team gekozen. De MR kent zowel advies- als instemmingsrecht. De directie luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt. Deze argumenten wegen mee in de uiteindelijke besluitvorming. Voor sommige beslissingen heeft de directie instemming nodig, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het schoolplan. De MR geeft de ouders de gelegenheid om serieus mee te praten over optimaal onderwijs en een prettig leefklimaat voor de kinderen op school. De MR behartigt de belangen van zowel team, ouders als leerlingen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Ouders kunnen met de MR communiceren via het Social Schools ouderportaal.

 

MR Leden

Oudergeleding:

  •   

 

Personeelsgeleding:

  • Mijke van den Boogaart
  • Desiree Boons
  • Elke Fuijkschot
  • Kevin Janssen
  • Ronald van den Oever

 

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin worden alle scholen vertegenwoordigd die onder het bestuur van Stichting Bravoo vallen.