LEREN VAN ELKAARS VERSCHILLEN

Diversiteit biedt alle kansen

OBS Villa Vlinderhof is een school met een grote diversiteit aan leerlingen. Elke leerling is anders en alle leerlingen verdienen aandacht en ondersteuning. We streven ernaar dat elk kind zich kan ontwikkelen en ontplooien. Op school maken kinderen kennis met onderlinge verschillen en overeenkomsten. Het onderwijsleerproces is zo ingericht, dat we deze verschillen met elkaar omarmen en we de kinderen leren elkaar te respecteren en samen te werken. Er wordt goed gekeken naar het niveau en de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarna de kinderen goed worden gevolgd. Daar waar nodig volgt ondersteuning en begeleiding.

Duidelijke zorgstructuur

Om het ontwikkelproces van de leerlingen nauwgezet te volgen, is het Zorgdocument Villa Vlinderhof opgesteld, waarin de zorgroute wordt beschrijven. Bij leerlingenzorg en -begeleiding is de leerkracht de centrale persoon en heeft de Intern Begeleider een coördinerende taak.

Ambities OBS Villa Vlinderhof

  • Leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben;
  • Ouders worden betrokken bij de ondersteuning voor hun kind;
  • Indien gewenst worden externe partners betrokken bij de leerlingenondersteuning;
  • De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen;
  • Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard en
    de ondersteuning voor zorgleerlingen;
  • De school voert de ondersteuning planmatig uit;
  • De school gaat de effecten van de ondersteuning zorgvuldig na;
  • De Intern Begeleider coördineert de ondersteuning en begeleiding.

Ieders kwaliteiten benutten

Diversiteit zit niet alleen in het leren, maar vooral in elkaars talenten zien en waarderen. Op school willen we graag gebruik maken van elkaars kwaliteiten. De kinderen leren te kijken naar elkaars kwaliteiten, maar ook naar die van zichzelf. Dit geldt eveneens voor de leerkrachten. Ook zij worden voortdurend uitgedaagd. Ideeën worden met elkaar gedeeld om elkaar te inspireren en te enthousiasmeren.